pl en
Logowanie

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. z dnia 12.07.2018 r.

1. Definicje:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej.

Platforma Zakupowa - serwis internetowy o charakterze zamkniętym, udostępniony Organizatorowi przez Operatora.

Administrator Systemu – Logintrade S.A., z siedzibą we Wrocławiu, 53-680 Wrocław, ul. Braniborska 2/10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000438056, NIP 8942953589, REGON 020811830.

Operator Platformy - LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-644 Warszawa, ul. Polna 48/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000311815, NIP 8992656072, REGON 020811361 – podmiot odpowiedzialny za kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności: przyjmowanie i obsługę zgłoszeń, komunikację z Dostawcą i Kupcem, zarządzaniem bazą Dostawców itd.

Organizator - PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., 62-540 Kleczew, ul. 600-lecia 9, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydz. Gosp. pod numerem KRS: 0000010058, NIP 665-000-31-47, REGON 000019910.

Zamawiający - spółka Grupy ZE PAK, w imieniu której, Kupiec udostępnił na Platformie Zakupowej Zapytanie ofertowe lub zorganizował Aukcję elektroniczną.

Dostawca - w zależności od kontekstu: podmiot albo jego uprawniony przedstawiciel, do którego kierowane jest zapytanie ofertowe i który będąc Użytkownikiem Platformy Zakupowej składa oferty handlowe lub bierze udział w Aukcjach w charakterze sprzedawcy towarów lub usług.

Konto - unikalna nazwa (login) określająca zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy Zakupowej przypisany konkretnemu Użytkownikowi. Dostęp do konta jest zabezpieczony hasłem.

Użytkownik - osoba fizyczna, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu, dla której zostało utworzone Konto, dzięki któremu, posiada dostęp do usług świadczonych w ramach Platformy Zakupowej.

Kupiec - Użytkownik będący pracownikiem Organizatora, który udostępnia zapytania ofertowe, zbiera oferty handlowe oraz organizuje Aukcje elektroniczne.

Aukcja elektroniczna, Aukcja - postępowanie, w którym Dostawcy składają kolejne korzystniejsze oferty podlegające automatycznej klasyfikacji w oparciu o cenę lub inne parametry zdefiniowane przez Kupca na Platformie Zakupowej.

Zapytanie ofertowe - wystąpienie do Dostawcy z zapytaniem o przestawienie warunków, informacji lub propozycji w odniesieniu do zawartych w zapytaniu potrzeb i warunków.

Oferta handlowa - oświadczenie woli Dostawcy złożone w terminie wyznaczonym przez Kupca na przyjmowanie ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na Platformie Zakupowej.

Oferta w aukcji - oświadczenie woli Dostawcy złożone w toku Aukcji na Platformie Zakupowej. Jeżeli w toku Aukcji Dostawca złoży wiele ofert, oferta złożona poprzednio przestaje wiązać w zakresie, w jakim złożył on ofertę korzystniejszą.

Oferta - Oferta handlowa lub Oferta w Aukcji.

2. Zasady korzystania z Platformy Zakupowej :

 1. Platforma Zakupowa jest serwisem internetowym dostępnym tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, w ramach którego, organizowane są aukcje elektroniczne, przesyłane zapytania ofertowe, składane oferty handlowe oraz świadczone inne usługi związane z handlem.
 2. Użytkownikiem może być osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiadającej osobowości prawnej, która w imieniu organizacji, którą reprezentuje zaakceptuje postanowienia Regulaminu i dokona rejestracji na Platformie Zakupowej.
 3. Rejestracja i udział w postępowaniach na Platformie Zakupowej jest bezpłatny.
 4. Przedmiotem zapytania ofertowego, oferty handlowej oraz aukcji mogą być wyłącznie produkty i usługi nie będące w sprzeczności z prawem.
 5. Zabronione są wszelkie działania utrudniające funkcjonowanie lub powodujące destabilizację Platformy Zakupowej.

3. Aukcje i oferty w aukcji:

 1. Aukcje elektroniczne prowadzone na Platformie Zakupowej nie są aukcjami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Dostawca związany jest ostatnią ofertą handlową złożoną w trakcie Aukcji elektronicznej bez względu na fakt przebicia tejże oferty przez innego Dostawcę.
 3. Dostawca jest związany treścią złożonej przez siebie Oferty w Aukcji w terminie i na warunkach wskazanych w zasadach danej Aukcji.
 4. Rodzaj stosowanej Aukcji i zasady jej prowadzenia z wykorzystaniem Platformy Zakupowej definiuje Kupiec, ustalając w szczególności:
  1. przedmiot Aukcji oraz wymagania dotyczące warunków realizacji,
  2. kryteria oceny ofert,
  3. termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia Aukcji,
  4. minimalne wysokości postąpień,
  5. termin i warunki związania ofertą,
  6. warunki udziału w Aukcji.
 5. Informacje, o których mowa wyżej są dostępne dla Dostawców w zaproszeniu do Aukcji elektronicznej.
 6. Instrukcja udziału w Aukcji elektronicznej jest dostępna w zaproszeniu do Aukcji elektronicznej.
 7. W toku Aukcji prezentowana jest cena oferty lub punktowa ocena oferty złożonej przez Dostawcę.
 8. Kupiec zastrzega sobie prawo nieujawniania liczby i nazw Dostawców oraz wartości lub punktowej oceny ofert handlowych.
 9. Kupcowi przysługuje prawo zmiany warunków lub odwołania Aukcji przed jej rozpoczęciem oraz prawo unieważnienia lub odstąpienia od Aukcji, w całości lub części, również po jej zakończeniu oraz prawo zakończenia Aukcji bez dokonania wyboru.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Dostawcy. Zakończenie Aukcji nie jest równoznaczne z udzieleniem przybicia.
 11. Aukcje prowadzone są w cenach netto lub brutto – zasady i warunki składania Ofert określa Kupiec.
 12. Kupiec zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone oferty. Brak odpowiedzi w terminie związania ofertą oznacza, że oferta nie została przyjęta do realizacji.

4. Zapytania ofertowe i oferty handlowe:

 1. Dostawca jest związany treścią złożonej Oferty handlowej w terminie i na warunkach wskazanych w Zapytaniu ofertowym.
 2. Kupcowi przysługuje prawo, w każdym czasie, zmiany warunków lub odwołania lub odstąpienia lub unieważnienia w całości lub w części zapytania ofertowego zgłoszonego z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.
 3. Kupiec decyduje o możliwości zmiany ofert handlowych złożonych przez Dostawców przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oferty złożone po upływie terminu składania mogą nie być brane pod uwagę przy wyborze ofert.
 5. Oferty handlowe składane są w cenach netto lub brutto – zasady i warunki składania Ofert określa Kupiec.
 6. Kupiec zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na złożone oferty. Brak odpowiedzi w terminie związania ofertą oznacza, że oferta nie została przyjęta do realizacji.
 7. Kupiec zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru Dostawcy.

5. Zatwierdzanie wyników wyboru ofert, podstawa realizacji:

 1. Kupiec zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub części przeprowadzonego postępowania w przypadku, gdy:
  1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Kupiec przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
  2. złożenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
  3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą prawidłowe zawarcie umowy.
 2. Wyniki wyboru ofert podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 3. O wynikach wyboru ofert Dostawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
 4. Podstawą realizacji przyjętej oferty będzie umowa podpisana przez Zamawiającego i Dostawcę lub pisemne zamówienie przesłane Dostawcy w terminie związania ofertą.
 5. Dostawcy nie przysługuje prawo odwołania się od wyników wyboru ofert oprócz sytuacji, gdy zostało to inaczej zdefiniowane w dokumentacji dotyczącej postępowania zakupowego.

6. Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora:

 1. Operator świadczy nieprzerwanie usługi udostępniania Platformy Zakupowej z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.
 2. Operator zobowiązuje się o poinformowaniu wszystkich Użytkowników w przypadku wprowadzenia dodatkowych usług płatnych na Platformie Zakupowej i nie naliczania żadnych opłat bez zamówienia usługi ze strony Użytkowników.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niniejszym serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez któregokolwiek z Użytkowników lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią łącza lub systemu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku Aukcji lub złożonych ofert handlowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakość, bezpieczeństwo lub legalność dostarczanych przez Dostawców towarów lub usług,
  2. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,
  3. nie zawarcie umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę,
  4. utrudnienia lub niemożność uczestniczenia w Aukcji lub złożenia oferty z przyczyn niezależnych od Operatora,
  5. szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem Platformy Zakupowej, jak również szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań innych Użytkowników.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Dostawcę osobom trzecim nazwy konta i hasła dostępu do Platformy Zakupowej.
 7. Operator jest uprawniony do prezentacji w uzgodnionej z Organizatorem formie informacji o Zapytaniach ofertowych i zorganizowanych Aukcjach.
 8. 8. Operator nie jest uprawniony do:
  1. samodzielnego modyfikowania treści opublikowanych przez Kupców,
  2. interpretowania przedstawicielom Dostawców treści opublikowanych przez Kupców,
  3. podawania dodatkowych informacji o Zapytaniach ofertowych i Aukcjach (w tym o ich przebiegu i wynikach) innych niż informacje publikowane przez Kupca na Platformie Zakupowej.
 9. Operator nie jest stroną w zakresie umów zawieranych pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą a w szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia stron umowy zawartej w wyniku Aukcji lub na podstawie wysłanych zapytań ofertowych oraz złożonych ofert handlowych prowadzonych przy użyciu Platformy Zakupowej.
 10. Operator nie jest instytucją właściwą do rozstrzygania sporów pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.
 11. Spory pomiędzy Dostawcami a Operatorem rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla miasta Wrocławia.

7. Zastrzeżenia Zamawiającego i Organizatora

 1. Zamawiający i Organizator zastrzegają sobie prawo do modyfikacji treści specyfikacji zamówienia, w każdym czasie przed terminem składania ofert.
 2. Zamawiający i Organizator zastrzegają sobie możliwość ograniczenia zakresu dostaw oraz do odstąpienia od procedury wyboru oferty i zamknięcia postępowania bez podania przyczyn na każdym jego etapie. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego i Organizatora.
 3. Każda kolejna oferta złożona przez Dostawcę na Platformie Zakupowej musi być każdorazowo korzystniejsza od jego poprzedniej oferty dla Zamawiającego. W przeciwnym razie Kupiec reprezentujący Zamawiającego ma prawo ją zdyskwalifikować.
 4. Wszelkie ryzyko wynikające z błędnej kalkulacji lub pomyłkowo wprowadzonych ofert w postępowaniu spoczywa na Dostawcy.
 5. Dostawca biorąc udział w postępowaniu ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługują mu żadne roszczenia wobec Zamawiającego i Organizatora.
 6. Warunkiem koniecznym jest akceptacja oraz złożenie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i Organizatora w postępowaniu. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad mogą być dokonane przez Dostawcę tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego lub Organizatora.
 7. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem Platformy Zakupowej, a wszelkie oferty złożone poza nią lub po zakończeniu terminu składania ofert mogą nie być brane pod uwagę przy wyborze ofert.
 8. Oferty składane na Platformie Zakupowej przyjmowane są tylko na formularzach ofertowych Platformy Zakupowej stanowiących integralną część Zapytania ofertowego. Dostawcy, do formularzy ofertowych, mogą dołączać załączniki będące składową oferty handlowej i dokumenty wymagane w Zapytaniu ofertowym.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru Dostawcy.
 10. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy lub realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 11. Dostawca, który odmówi zawarcia umowy lub realizacji zamówienia może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości kosztów wynikających z różnicy cenowej pomiędzy ofertą własną, a ofertą, którą wybierze Zamawiający. Ponadto Dostawca, może zostać również obciążony wszystkimi pozostałymi kosztami, które mogą powstać w wyniku odmowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, powyżej zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

8. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@kwbkonin.pl, telefon: 63 247 34 25.
 3. Dane Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez nich przy rejestracji w celu korzystania z usług dostępnych na Platformie Zakupowej.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu oraz funkcjonowania Platformy Zakupowej (spółki Grupy Kapitałowe ZE PAK, Administrator Systemu, Operator Platformy). W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane będą do ustania czasu niezbędnego do wykonania usługi lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędnym warunkiem do korzystania z Platformy Zakupowej.
 8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli jego zdaniem, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 10. Administrator danych osobowych nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 11. Administrator danych osobowych zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) oraz przepisów krajowych.

9. Tajemnica przedsiębiorstwa:

 1. Zamawiający i Organizator zastrzegają, iż wszelkie nieujawnione zgodnie z prawem do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Organizatora lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla Zamawiającego lub Organizatora udostępnione przedstawicielom Dostawcy w związku z korzystaniem z Platformy Zakupowej stanowią prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub Organizatora chyba, że Zamawiający lub Organizator postanowią inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin staje się wiążący dla Użytkownika z chwilą zarejestrowania się w bazie Dostawców Organizatora i utworzenia Konta na Platformie Zakupowej.
 2. Operator może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na wizerunek serwisu lub w inny sposób szkodzą Operatorowi lub Organizatorowi.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.