Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-11

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

NIP: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Osoba kontaktowa:

Dariusz Kopański

tel: 63/247-5335

e-mail: kopanski.dariusz@kwbkonin.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z483/56454

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://kwbkonin.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu otwartego z dogrywką
w imieniu i na rzecz PAK Górnictwo Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
Naprawa zestawów kołowych w/g projektu umowy.
Zakres:
1.Obręczowanie zestawu kołowego 920/185 , według WT-2 część 3, z jednoczesną rewizją łożysk osiowych i maźnic 1XTa w ilości 8 sztuk.
2.Obręczowanie zestawu kołowego 960/185 , według WT-2 część 3, z jednoczesną rewizją łożysk osiowych i maźnic 1XTa w ilości 8 sztuk.
3.Naprawa zestawu kołowego 920/185, 960/185, 1000/185, poprzez toczenie zarysu profilu powierzchni tocznej obręczy, według WT-2 część 3, z jednoczesną rewizją łożysk osiowych i maźnic 1XTa w ilości 54 sztuk.
W/w usługa nie jest wykonywana w ruchu zakładu górniczego.
(Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.)

2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie zgodnie z załączonym projektem umowy (jeśli został podłączony do ogłoszenia)
b) Warunki gwarancyjne – 36 miesięcy od daty wykonania usługi. Oferent w treści oferty może podać lepsze warunki gwarancyjne.
3) Warunki wykonania:
a) Transport na koszt Oferenta.
b) Termin realizacji całości usługi: 31.03.2019r.
  c) Termin wykonania naprawy partii zestawów: 15 dni roboczych.
4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury.
5) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
i) oświadczeniem Oferenta, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i wiedzę wymaganą do właściwego wykonania prac,
6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 11.01.2019r od godz. 14.00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 23.01.2019r do godz. 10.00.
c) Składanie ofert częściowych: nie dopuszczalne.
d) Składanie ofert równoważnych: nie dotyczy.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej, nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: wyboru dokona PAK Górnictwo Sp. z o.o.
i) Kryterium wyboru oferty: cena.
j) Oferta musi zawierać:
  - nazwę i siedzibę Oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
  - proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
  - adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
- Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
- Załączenie w internetowym formularzu dokumentów:
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
 upływem terminu składania ofert,
          - referencje
          - kosztorys ofertowy
7) Wadium:
Zamawiający w tej procedurze wymaga wpłaty wadium w formie pieniężnej w wysokości 15.000 zł.
8) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Oferenta w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w wykonaniu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za
każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odrzucenia oferty gdy termin wykonania zaproponowany przez Oferenta nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub – po wspólnym uzgodnieniu:
      częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji (jeśli dotyczy).
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku
      uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Oferenta pisemnego potwierdzenia cen na usługi objęte postępowaniem po zakończeniu aukcji.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Oferenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
10) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz przepisów wydanych przez Prezesa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
  S.A. określających sposób realizacji zakupów.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie:
Dariusz Kopański,tel.63247-5335 e-mail Kopanski.Dariusz@kwbkonin.pl
d) Usługi mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.

Opracował:
Dariusz Kopański                  
27.12.2018r                                   
                                       
Załączniki:
projekt um

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. Naprawa i obręczowanie zestawów kołowych 1 szt. Indeks

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "EZ28_PAKG-124_Naprawa zestawów kołowych"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.