Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2019-01-10

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

NIP: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Osoba kontaktowa:

Ewa Nowińska

tel: 63 247 53 94

e-mail: nowinska.ewa@kwbkonin.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z184/70830/aktualizacja1

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://kwbkonin.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Dodano załączniki - wykaz odpadów w pakiecie.

Treść zapytania:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zleceniodawca) zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie przetargu z dogrywką na sprzedaż i utylizację odpadów. 

1) Przedmiot przetargu:
a) Pakiet odpadów do sprzedaży w ilości łącznej 2.332,50 kg,
b) Pakiet odpadów do utylizacji w ilości łącznej 7.824,50 kg. 

2) Wystawione do przetargu odpady można oglądać w Dziale Magazynowym M05 w Kleczewie w dniach 10.01.2019r. – 14.01.2019r. w godzinach: 7:00 do 13:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3) Zleceniodawca dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed rozpoczęciem zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do osoby prowadzącej postępowanie: Ewa Nowińska, mail: Nowinska.Ewa@kwbkonin.pl.

4) Wymagana cena minimalna: nie dotyczy.

5) Warunki odbioru Przedmiotu przetargu:
a) Termin odbioru: W ciągu 5 dni roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia o odbiorze odpadów, w godzinach od 7:00 do 13:00. Ostateczny termin odbioru do 28.02.2019r.
b) Miejsce odbioru: Dział Magazynowy M05 w Kleczewie i M02 Lubstów (dot. zuż. oleju).
c) Załadunek po stronie Zleceniodawcy.
d) Transport po stronie Zleceniobiorcy.
e) Podane ww. ilości odpadów są ustalone wg stanu w magazynie Działu Magazynowego EM z dn. 31.12.2018r. i mogą ulec zmianie. Dokładne zważenie poszczególnych partii odpadów nastąpi w dniu odbioru na sprawnej, legalizowanej wadze elektronicznej Zleceniodawcy w Kleczewie. Zleceniobiorca zobowiązany jest jednak do odbioru pełnej ilości odpadów, na którą została złożona oferta cenowa.

6) Forma i termin płatności:
a) Przelew na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Zleceniodawcę/Zleceniobiorcę. Podatek VAT zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017r. poz. 1221 z późn. zm.). W przypadku spełnienia warunków „odwrotnego obciążenia” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz Załącznika Nr 11 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług podatek VAT rozliczy Zleceniobiorca.

7) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży umieszczonych na stronie internetowej Zleceniodawcy,
b) oświadczeniem Oferenta, że stan faktyczny i prawny przedmiotu oferty jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,
c) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zleceniodawcy najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
d) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zleceniodawcy (jeżeli dotyczy),
e) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert w imieniu Oferenta przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zleceniodawcy (jeżeli dotyczy),
f) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
g) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym/sprzedażowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zleceniodawcy,
h) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty (dotyczy podmiotów gospodarczych),
i) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym

8) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 16.01.2019r. od godz. 10:00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 22.01.2019r. do godz. 13:00.
c) Składanie ofert częściowych: Dopuszczalne, tzn. można złożyć ofertę na jeden pakiet lub na dwa pakiety.
d) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
e) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów. O wynikach przetargu PAK KWB Konin S.A. poinformuje wszystkich Oferentów drogą pisemną.
f) Kryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza dla PAK KWB Konin S.A.
g) Oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu.
W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
h) Oferta musi zawierać:
   i) dane Oferenta składającego ofertę,
   ii) proponowaną wartość netto w PLN za poszczególny Pakiet odpadów osobno do sprzedaży i do utylizacji,
   iii) adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
   iv) czytelny podpis Oferenta lub podpis z pieczęcią zawierającą imię i nazwisko.

9) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
a) Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
b) Załączenie w internetowym formularzu ofertowym poniższych dokumentów:
    i) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotu gospodarczego),
   ii) zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP (dotyczy podmiotu gospodarczego),
   iii) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (dotyczy podmiotu gospodarczego),
   iv) kopię posiadanej decyzji zezwalającej na obrót odpadami (dotyczy postępowań na sprzedaż lub utylizację odpadów).

10) Wadium: nie dotyczy.

11) Pozostałe:
a) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu sprzedaży będzie prowadzona w sposób pisemny (pocztą elektroniczną lub tradycyjnie).
b) Z uwagi na fakt, że proponowane do sprzedaży i utylizacji odpady nie podlegają gwarancji oraz zwrotowi prosimy o dokładne ich obejrzenie przed złożeniem oferty, a w szczególności przed odbiorem, gdyż wszelkie reklamacje związane z ich stanem lub jakością nie będą rozpatrywane.
c) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
d) Zleceniodawca nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.
e) Zleceniodawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia Postępowania w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.
f) Dla postępowań, w których Zleceniodawca nie wymaga wniesienia wadium oraz braku umowy, Oferent - bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zleceniodawcy za odstąpienie od realizacji odbioru odpadów w zakresie przetargu, w którym została wybrana jego oferta, w wysokości 20% wartości wylicytowanej i nie mniejszej niż 200 PLN.


Opracował: Ewa Nowińska

Załączniki:
1. Wykaz odpadów – pakiet do sprzedaży
2. Wykaz odpadów – pakiet do utylizacji


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. ODPADY wg załącznika z PAK KWB KONIN S.A. - #1 1 szt. 000000000 PAKIET-ODPAD-W-DO-SPRZEDA-Y.xlsx
2. ODPADY wg załącznika z PAK KWB KONIN S.A. - #2 1 szt. 000000000 PAKIET-ODPAD-W-DO-UTYLIZACJI.xlsx

Dodatkowe warunki formalne:


Jak w ogłoszeniu.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "EZ04-Sprzedaż i odpłatne przekazanie odpadów do utylizacji z PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...