Enquiry creation date: 2019-01-10

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

Tax Identification Number: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Contact person:

Ewa Nowińska

Phone: 63 247 53 94

e-mail: nowinska.ewa@kwbkonin.pl

Enquiry No. Z184/70830/aktualizacja1

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://kwbkonin.logintrade.net

Enquiry title

Change content (update):

Dodano załączniki - wykaz odpadów w pakiecie.

Enquiry contents:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zleceniodawca) zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie przetargu z dogrywką na sprzedaż i utylizację odpadów. 

1) Przedmiot przetargu:
a) Pakiet odpadów do sprzedaży w ilości łącznej 2.332,50 kg,
b) Pakiet odpadów do utylizacji w ilości łącznej 7.824,50 kg. 

2) Wystawione do przetargu odpady można oglądać w Dziale Magazynowym M05 w Kleczewie w dniach 10.01.2019r. – 14.01.2019r. w godzinach: 7:00 do 13:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3) Zleceniodawca dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed rozpoczęciem zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do osoby prowadzącej postępowanie: Ewa Nowińska, mail: Nowinska.Ewa@kwbkonin.pl.

4) Wymagana cena minimalna: nie dotyczy.

5) Warunki odbioru Przedmiotu przetargu:
a) Termin odbioru: W ciągu 5 dni roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia o odbiorze odpadów, w godzinach od 7:00 do 13:00. Ostateczny termin odbioru do 28.02.2019r.
b) Miejsce odbioru: Dział Magazynowy M05 w Kleczewie i M02 Lubstów (dot. zuż. oleju).
c) Załadunek po stronie Zleceniodawcy.
d) Transport po stronie Zleceniobiorcy.
e) Podane ww. ilości odpadów są ustalone wg stanu w magazynie Działu Magazynowego EM z dn. 31.12.2018r. i mogą ulec zmianie. Dokładne zważenie poszczególnych partii odpadów nastąpi w dniu odbioru na sprawnej, legalizowanej wadze elektronicznej Zleceniodawcy w Kleczewie. Zleceniobiorca zobowiązany jest jednak do odbioru pełnej ilości odpadów, na którą została złożona oferta cenowa.

6) Forma i termin płatności:
a) Przelew na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Zleceniodawcę/Zleceniobiorcę. Podatek VAT zostanie rozliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017r. poz. 1221 z późn. zm.). W przypadku spełnienia warunków „odwrotnego obciążenia” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz Załącznika Nr 11 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług podatek VAT rozliczy Zleceniobiorca.

7) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży umieszczonych na stronie internetowej Zleceniodawcy,
b) oświadczeniem Oferenta, że stan faktyczny i prawny przedmiotu oferty jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,
c) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zleceniodawcy najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
d) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zleceniodawcy (jeżeli dotyczy),
e) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert w imieniu Oferenta przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zleceniodawcy (jeżeli dotyczy),
f) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
g) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym/sprzedażowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zleceniodawcy,
h) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty (dotyczy podmiotów gospodarczych),
i) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym

8) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 16.01.2019r. od godz. 10:00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 22.01.2019r. do godz. 13:00.
c) Składanie ofert częściowych: Dopuszczalne, tzn. można złożyć ofertę na jeden pakiet lub na dwa pakiety.
d) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
e) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów. O wynikach przetargu PAK KWB Konin S.A. poinformuje wszystkich Oferentów drogą pisemną.
f) Kryterium wyboru oferty: najkorzystniejsza dla PAK KWB Konin S.A.
g) Oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu.
W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
h) Oferta musi zawierać:
   i) dane Oferenta składającego ofertę,
   ii) proponowaną wartość netto w PLN za poszczególny Pakiet odpadów osobno do sprzedaży i do utylizacji,
   iii) adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
   iv) czytelny podpis Oferenta lub podpis z pieczęcią zawierającą imię i nazwisko.

9) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
a) Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
b) Załączenie w internetowym formularzu ofertowym poniższych dokumentów:
    i) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotu gospodarczego),
   ii) zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP (dotyczy podmiotu gospodarczego),
   iii) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (dotyczy podmiotu gospodarczego),
   iv) kopię posiadanej decyzji zezwalającej na obrót odpadami (dotyczy postępowań na sprzedaż lub utylizację odpadów).

10) Wadium: nie dotyczy.

11) Pozostałe:
a) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu sprzedaży będzie prowadzona w sposób pisemny (pocztą elektroniczną lub tradycyjnie).
b) Z uwagi na fakt, że proponowane do sprzedaży i utylizacji odpady nie podlegają gwarancji oraz zwrotowi prosimy o dokładne ich obejrzenie przed złożeniem oferty, a w szczególności przed odbiorem, gdyż wszelkie reklamacje związane z ich stanem lub jakością nie będą rozpatrywane.
c) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
d) Zleceniodawca nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert.
e) Zleceniodawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia Postępowania w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.
f) Dla postępowań, w których Zleceniodawca nie wymaga wniesienia wadium oraz braku umowy, Oferent - bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zleceniodawcy za odstąpienie od realizacji odbioru odpadów w zakresie przetargu, w którym została wybrana jego oferta, w wysokości 20% wartości wylicytowanej i nie mniejszej niż 200 PLN.


Opracował: Ewa Nowińska

Załączniki:
1. Wykaz odpadów – pakiet do sprzedaży
2. Wykaz odpadów – pakiet do utylizacji


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link
1. ODPADY wg załącznika z PAK KWB KONIN S.A. - #1 1 pcs 000000000 PAKIET-ODPAD-W-DO-SPRZEDA-Y.xlsx
2. ODPADY wg załącznika z PAK KWB KONIN S.A. - #2 1 pcs 000000000 PAKIET-ODPAD-W-DO-UTYLIZACJI.xlsx

Additional formal conditions:


Jak w ogłoszeniu.

Questions to the inquiry "EZ04-Sprzedaż i odpłatne przekazanie odpadów do utylizacji z PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...