Enquiry creation date: 2019-01-10

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

600-lecia 9

62-540 Kleczew

Tax Identification Number: 665-00-03-147

www.kwbkonin.pl

Contact person:

Piotr Przygocki

Phone:

e-mail: przygocki.piotr@kwbkonin.pl

Enquiry No. Z169/165908

To make an offer for the enquiry, please log in at : https://kwbkonin.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Sprzedający) w imieniu i na rzecz PAK KWB Adamów S.A. zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie przetargu nieograniczonego z dogrywką na sprzedaż.
1) Przedmiot sprzedaży:
L.p. Nazwa Środka Trwałego                                                                Cena minimalna netto
1. Koparka SchRs -800/1, rok budowy 1963, nr inw. 1500000214                    605 000,00
2. Koparka KWK 1200M, rok budowy 1974, nr inw. 1500000213                      893 000,00
3. Zwałowarka A2RsB 5000, rok budowy 1963, nr inw. 1500000215              1 079 000,00

2) Wystawione do sprzedaży przedmioty można oglądać w PAK KWB Adamów S.A. w dniach od 10. 01. 2019 r.
do 18. 01. 2019 r. w godzinach: 7:00 do 13:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3) Sprzedający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej od 10. 01. 2019 r, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia 25. 01. 2019 r. do godz. 12:00.
a) Piotr Przygocki, e-mail: Przygocki.Piotr@kwbkonin.pl,
4) Wymagana cena minimalna:
a) Określona w przedmiotach sprzedaży: Lp. 1 – 3, cena minimalna netto.
5) Warunki odbioru Przedmiotu sprzedaży:
a) Termin: Zgodnie z podpisaną umową.
b) Miejsce odbioru: PAK KWB Adamów S.A., Plac postojowy na przedpolu Odkrywki Koźmin.
c) Wymagane dokumenty w momencie odbioru: kopia faktury VAT z załączonym potwierdzeniem przelewu zapłaty.
6) Forma i termin płatności:
a) Przelew w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
7) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści niniejszego zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego,
b) oświadczeniem Oferenta, że stan faktyczny i prawny przedmiotu oferty jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń,
c) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Sprzedającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
d) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Sprzedającego (jeżeli dotyczy),
e) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert w imieniu Oferenta przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego (jeżeli dotyczy),
f) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
g) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
h) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty (dotyczy podmiotów gospodarczych),
i) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
8) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 28. 01. 2019 r. od godz. 08:00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 01. 02. 2019 r. do godz. 12:00.
c) Składanie ofert częściowych: Dopuszczalne.
d) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej Logintrade lub w zaklejonych kopertach w Dziale Zakupów EZ w Kazimierzu Biskupim, pokój nr 15.
a) Sposób adresowania i opisu koperty :
1) Adres: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Dział Zakupów, 62-530 Kazimierz Biskupi,
ul. Biurowiec 5.
2) Koperta musi zawierać opis: „Oferta na Przetarg: Środki trwałe – Maszyny, nr przetargu ……../165908 , nazwa i numer porządkowy przedmiotu sprzedaży ……….. Nie otwierać przed dniem 01. 02. 2019 r, do godz. 12:00.”
e) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów. O wynikach przetargu PAK KWB Konin S.A. poinformuje wszystkich oferentów drogą pisemną.
f) Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena.
g) Istnieje możliwość zakupu maszyn z zastosowaniem stawki „odwrotne obciążenie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 17 ust.1 pkt 7, oraz Załącznika nr 11 ustawy z dn. 11.03.2014 r.
o podatku od towarów i usług, podatek VAT rozliczy Kupujący
h) Oferta będzie wiążąca 40 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu.
W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
i) Oferta musi zawierać:
a) dane Oferenta składającego ofertę,
b) proponowaną cenę jednostkową netto w PLN za poszczególny Przedmiot sprzedaży,
c) adres mail’owy do prowadzenia korespondencji,
d) czytelny podpis Oferenta lub podpis z pieczęcią zawierającą imię i nazwisko.
9) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
a) Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
b) Załączenie w internetowym formularzu ofertowym lub w zamkniętej kopercie poniższych dokumentów:
i) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotu gospodarczego),
ii) zaświadczenie o nadaniu numeru Identyfikacji Podatkowej NIP (dotyczy podmiotu gospodarczego),
iii) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (dotyczy podmiotu gospodarczego),
iv) dowód lub dowody wniesienia wadium,
v) kopię posiadanej decyzji zezwalającej na obrót odpadami (dotyczy postępowań na sprzedaż lub utylizację odpadów).
10) Wadium:
a) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7% ceny minimalnej wystawionego do przetargu Przedmiotu sprzedaży.
b) Wadium należy wpłacać na konto PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.: BZ WBK S.A.
I Oddział w Turku nr konta 36 1090 1229 0000 0000 2201 3588.
c) Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
d) Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej muszą być dostarczone w oryginale przed terminem zakończenia zbierania ofert.
e) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, podlega zwrotowi po dokonaniu wyboru oferty, a Oferentowi, którego oferta została przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny.
f) Wadium wniesione w formie pieniężnej zwracane jest w wysokości w jakiej zostało wniesione bez odsetek.
g) Wadium przepada na rzecz Sprzedającego jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta nie dokona zapłaty
h) Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta nie dokona zapłaty pozostałej części ceny w terminie dwóch tygodni od powiadomienia go o przyjęciu oferty.
11) Pozostałe:
a) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu sprzedaży będzie prowadzona w sposób pisemny (pocztą elektroniczną lub tradycyjnie).
b) Podstawą do identyfikacji Przedmiotu sprzedaży są jego numery fabryczne, rejestracyjne lub ewidencyjne zamieszczone obok opisu. Zdjęcia mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy i nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
c) Z uwagi na fakt, że proponowane do sprzedaży przedmioty są używane i nie podlegają gwarancji oraz zwrotowi prosimy o dokładne ich obejrzenie przed złożeniem oferty, a w szczególności przed odbiorem gdyż wszelkie reklamacje związane z ich stanem lub jakością nie będą rozpatrywane.
d) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
e) Sprzedający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem Ofert.
f) Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Oferty lub zamknięcia Postępowania w dowolnym momencie bez wybrania Oferty i bez podania przyczyny takiej decyzji.
g) Dla postępowań w których Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium, Oferent - jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie – bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Sprzedającego za odstąpienie od podpisania umowy w zakresie przetargu w którym została wybrana jego oferta w wysokości 20% wartości wylicytowanej i nie mniejszej niż 200 PLN.

Kazimierz Biskupi 09. 01. 2019 r.

Opracował:
Przygocki Piotr

Załączniki:
1. Projekt Umowy Sprzedaży
2. Projekt Umowy Najmu nieruchomości oraz udostepnienia korzystania z energii elektrycznej.
3. Fotografie.Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link
1. Koparka - #1Koparka SchRs - 800/1 rok budowy 1963 nr inw. 1500000214 1 pcs 0000000000
2. Koparka - #2Koparka KWK 1200M rok budowy: 1974 nr inw. 1500000213 1 pcs 0000000000
3. Zwałowarka A2Rsb-5000Zwałowarka A2RsB - 5000 rok budowy 1963 nr inw. 1500000215 1 pcs 0000000000

Additional formal conditions:

jak w zapytaniu ofertowym

Questions to the inquiry "EZ-43 SPRZEDAŻ MASZYN PODSTAWOWYCH"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...